THAI BIDDING CO.,LTD.

OUR STORY

เริ่มจดทะเบียน มีนาคม 2566 โดยคุณ กมน สุวรรณรัตน์ สถาปนิก ผู้รับเหมามีประสบประการณ์สูง บริษัท ไทย บิดดิ้ง จำกัด เป็นแนวคิดใหม่ของการบริการภาคเอกชน โดยมีหลักการบางส่วนคล้ายกับ E-BIDDING ของภาครัฐ เพียงแต่เราทำการประกวดแบบยื่นซองตรง เปิดซองต่อหน้ากรรมการตรง

REGISTER

ชื่อบริษัท

 

บริษัท ไทย บิดดิ้ง จำกัด

THAI BIDDING CO.,LTD.

จดทะเบียน

24 มีนาคม 2566

ทุนจดทะเบียน

1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท)

ผู้จัดการบริหาร

กมน สุวรรณรัตน์

POLICY


1. เป็นศูนย์กลางการจัดจ้าง ประกวดราคา ศูนย์รวมงานจ้างงานย่อยๆ
2.ผู้บริโภคประสบปัญหาจากบริการวิชาชีพก่อสร้าง กันหลากหลายรูปแบบ อธิ การทิ้งงาน ปัญหาคุณภาพฝีมือ ปัญหานายหน้า ราคาเท็จเรทต่ำเพื่อรับงาน ปัญหาช่างโก่งราคา ไม่ตรงสเปคลดคุณภาพวัสดุสำคัญ ผู้รับเหมาขาดความรู้ความสามารถ
 .....และหลายท่านเจอเรื่องที่ไม่คาดคิด ทำให้ท่านเสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ เสียสุขภาพจิต บริษัท จัดตั้งเพื่อลด แก้ ป้องกันปัญหาดังกล่าวในภาคเอกชน 
3.บริษัทสร้างจริยธรรมการประกวดราคา แก่วิชาชีพก่อสร้างด้วยกันให้เป็นปึกแผ่น

ทำดีเต็มความสามารถ

WWW.THAI-BIDDING.COM

สิริน เครือฟ้า

นภัสสร ปานสมพงษ์

ธนวัตน์ ปานแจ่ม

นางสาวดาราพร บริสุทธิ์

ผู้บริหารและก่อตั้ง

บริหาร

กมน สุวรรณรัตน์

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุฯสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

manager

manager

บริหาร

คุณสุภาพร สุขสวัสดิ์

การศึกษา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไพศาล มาลัยทอง

นราวุธ สิงห์ศริโว

สมศักดิ์ แก้วบัว

©2566-2567 THAI-BIDDING.COM. by THAI-BIDDING CO.,LTD. 1 ปี